feature

IMG 2797"ВОРЕК" ЕООД - гр.Стара Загора е създадено през 2000г. с основен предмет на дейност строителство, ремонт и довършителни работи на сгради и съоръжения и инвестиционна дейност.

Фирмата е инвестирала в изграждането на жилищни и обществени сгради. Предлага качествено строителство в бързи срокове.

Клиентите на компанията са от България, Европа, Северна Америка и Азия. 

Управител и едноличен собственик на капитала на „ВОРЕК“ЕООД гр.Стара Загора от създаването на фирмата през 2000 г. е Георги Меранзов Керанов. „ВОРЕК“ЕООД гр.Стара Загора е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централен професионален регистър на строителя за следните видове строежи:

Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения на основание чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС /Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя/ 

udostoverenie vorek 1


Строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС /Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя/
Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008) 
Фирмата спазва всички утвърдени национални и европейски норми за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

udostoverenie vorek 5

 

Стара Загора е град, разположен в Южна България. Благодарение на географското си положение е един от основните икономически центрове в страната. Днес Стара Загора е красив и динамично развиващ се индустриален град, университетски център, с много научни и културни институти. Град с богато историческо минало, изправен пред предизвикателствата на бъдещето. 
Град на поетите и художниците, правите улици и липите!

 

logos

От 21.03.2022 г. „Ворек“ ЕООД изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.089-4685-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проектът е с продължителност 3 месеца.

Основната му цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Проектът е на обща стойност 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

 

www.eufunds.bg

 

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.089-4685-C01, изпълняван от „Ворек“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.